എഴുത്തെന്ന വാഴ്‌വിന്റെ സത്യം

കെ. ജയകുമാര്‍ സാഹിത്യത്തിന് പാണ്ഡിത്യം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പാണ്ഡിത്യം കൂടുന്തോറും സാഹിത്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം താഴേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത. എഴുത്ത് മുറിയിലേക്ക് എഴുത്തുകാരനിലെ പണ്ഡിതനെ അധികം കടത്തിവിടുന്നത് നല്ലതല്ല. ഭാഷയുണ്ടായ കാലം മുതല്‍ വാല്മീകി, വ്യാസന്‍, ഷേക്‌സ്പിയര്‍, ഹോമര്‍ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാര്‍ എഴുതുന്നു. എഴുത്തും സാഹിത്യവും പുസ്തകവും ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏല്‍പ്പിച്ചു തന്ന ഭാരങ്ങള്‍, നമ്മള്‍

Read More

രോഹിംഗുകളും മനുഷ്യരാണ്‌

സെഡ്രിക്ക് പ്രകാശ് എസ് ജെ (അഭയാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കൊപ്പം)   ലോകം ഒരു കുടുംബം എന്നര്‍ത്ഥം വരുന്ന ‘വസുധൈവ കുടുംബകം’ എന്ന സംസ്‌കൃതപ്രമാണം ഉപനിഷത്തില്‍ കാണാം. ഇത് ഹൈന്ദവദര്‍ശനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്തകളായ അതിഥിയെ ദേവനായി കരുതി സുസ്വാഗതമരുളുന്ന ആതിഥ്യമര്യാദ, സുസ്വരത, ഐകമത്യം, അനുരൂപണം എന്നീ മൂല്യങ്ങളെല്ലാം അടിവരയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യയും ഇവിടത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും

Read More